ePayment Services

ข่าวสาร

แผนปิดระบบชำระเงิน

  • ปิดระบบรับชำระเงิน 11/07/67 21.30 - 00.15 น. เริ่ม July 11, 2024, 9:30 p.m. ถึง July 12, 2024, 12:15 a.m. (2 hours, 45 minutes)

Export

ชำระค่าใช้จ่ายและคีย์ชอร์ออนไลน์ หรือ ตรวจสอบรายละเอียดของBooking

Import

ชำระค่าใช้จ่ายออนไลน์ หรือ ตรวจสอบสถานะของตู้ FCL และ CFS