ePayment Services

ข่าวสาร

แผนปิดระบบชำระเงิน

  • ปิด Upgrade ระบบ เริ่ม Feb. 28, 2023, 11:45 p.m. ถึง March 1, 2023, 2 p.m. (14 hours, 15 minutes)

Export

ชำระค่าใช้จ่ายและคีย์ชอร์ออนไลน์ หรือ ตรวจสอบรายละเอียดของBooking

Import

ชำระค่าใช้จ่ายออนไลน์ หรือ ตรวจสอบสถานะของตู้ FCL และ CFS