ePayment Services

ข่าวสาร

แผนปิดระบบชำระเงิน

  • ปิดระบบรับชำระเงิน 30/1/67 04.00 - 08.00 น. เริ่ม Jan. 31, 2024, 4 a.m. ถึง Jan. 31, 2024, 8 a.m. (4 hours)

Export

ชำระค่าใช้จ่ายและคีย์ชอร์ออนไลน์ หรือ ตรวจสอบรายละเอียดของBooking

Import

ชำระค่าใช้จ่ายออนไลน์ หรือ ตรวจสอบสถานะของตู้ FCL และ CFS