Bill of Lading Report

ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้เพราะนอกเวลาทำการ แต่ยังสามารถตรวจสอบสถานะของBLได้
Not found BL number [[bl_number]]