Import Container Report

ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้เพราะนอกเวลาทำการ แต่ยังสามารถตรวจสอบสถานะของตู้Containerได้