ปิดระบบจองคิว รับตู้หนักเฉพาะ A0 วันที่15 - 16 ธค

Dec. 15 10:51 (5 months, 1 week)เฉพาะ LCMT (A0)  วันที่ 15 ธค - 16 ธค เวลา 08.00 น เข้า ณ เวลาดังกล่าวไม่ต้องจองคิว