สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินและทำการ หัก ณ ที่จ่าย(WHT)

March 2 10:55 (1 year, 3 months)

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ เมื่อลูกค้านำไปหัก ณ ที่จ่ายตัวจริงมายื่น

1.เขียน  Booking หลังใบหัก
2.นำมายื่นเคาน์เตอร์ แคชเชียร์
3.ได้รับใบเสร็จผ่านทาง E-mail ที่ลงทะเบียน