คำสั่งกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า ที่ออกที่อยู่ผิด

March 2 17:24 (1 year, 2 months)

เรื่อง      หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็ม

http://www.rd.go.th/3568.html